Σάββατο Απρ 29
διαβάστε την με ένα κλικ
 

meganalysis

katiallo2

O Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων «υποστηρικτός εταίρος» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SISMA

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

21ota

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και 6 εταίρους από χώρες της Ε.Ε. υλοποιείται ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην χρηματοδότηση έργων ενεργειακής ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Σύντομη περιγραφή του έργου SISMA 

Το έργο SISMA (Supporting Innovative Schemes in the MED Area) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ).  Ο  βασικός  στόχος  του  έργου  είναι  η ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη μόχλευση πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών  Ταμείων  στα  ιδιωτικά  κεφάλαια  (π.χ.  Εταιρείες  Ενεργειακών  Υπηρεσιών)  με  στόχο  τη  χρηματοδότηση  κτιριακών  έργων  του  δημόσιου  τομέα  για  την  ενεργειακή  τους  ανακαίνιση.  Η  σημαντική  έλλειψη  χρηματοδότησης  των  δημόσιων  αρχών  τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στις μεσογειακές χώρες, δυσχεραίνει την ενεργειακή ανακαίνιση των δημόσιων  κτιρίων.  Αυτό  το  πρόβλημα  είναι  ακόμη  πιο  έντονο  για  παρεμβάσεις  με  μεγάλο δυναμικό  εξοικονόμησης  ενέργειας,  αλλά  και  με  μεγάλες  περιόδους  αποπληρωμής. Απαιτούνται νέες και καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης για τη διαχείριση της ενεργειακής αναβάθμισης  δημόσιων  κτιρίων.  Μερικά  μοντέλα  που  ήδη  χρησιμοποιούνται  είναι  οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).  Το έργο στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης του καινοτόμου  αυτού  χρηματοδοτικού  μηχανισμού  (ΣΕΑ) μεταξύ  των  τοπικών  δημόσιων  αρχών, στην αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων και στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στις χώρες-μέλη που συμμετέχουν σε αυτό.

Το έργο SISMA (Supporting Innovative Schemes in the MED Area) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη μόχλευση πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών  Ταμείων  στα  ιδιωτικά  κεφάλαια  (π.χ.  Εταιρείες  Ενεργειακών  Υπηρεσιών)  με στόχο τη χρηματοδότηση κτιριακών έργων του δημόσιου τομέα για την ενεργειακή τους ανακαίνιση. Η σημαντική έλλειψη χρηματοδότησης των δημόσιων αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στις μεσογειακές χώρες, δυσχεραίνει την ενεργειακή ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων. Αυτό το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο για παρεμβάσεις με μεγάλο δυναμικό   εξοικονόμησης   ενέργειας,   αλλά   και   με   μεγάλες   περιόδους   αποπληρωμής. Απαιτούνται νέες και καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης για τη διαχείριση της ενεργειακής αναβάθμισης   δημόσιων   κτιρίων.   Μερικά   μοντέλα   που   ήδη   χρησιμοποιούνται   είναι   οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).  Το έργο στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης του καινοτόμου αυτού χρηματοδοτικού μηχανισμού (ΣΕΑ) μεταξύ των τοπικών δημόσιων αρχών, στην αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων και στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στις χώρες-μέλη που συμμετέχουν σε αυτό.

Στο έργο SISMA, ο Σύνδεσμος είναι υποστηρικτός εταίρος, με συμβουλευτικό ρόλο και με τη δυνατότητα διάδωσης των σημαντικών συμπερασμάτων στους Δήμους-Μέλη του.